Carbon Serie
Black, White, Coloured
Snakeskins
3D paintings
Airport Art Party
Lolity / Lolitas
Zahrady / Gardens
Jeans through borders
My holidays
Bazén / Swimming-poolTexty / Text
Katalog PDF / Catalogue
Curriculum Vitae
Kontakt / Contact
Odkazy / Hyperlinks
Natalie Perkof

BLACK, WHITE, COLOURED/ BLACK, WHITE, COLOURED
malovaná stuha, karbon, 2013

BLACK, WHITE, COLOURED
WINDOWS ON MADISON / PROPOSAL

Instalace z barevně malovaných stuh natažených v oknech centra nebo simulovaný tisk na černém pozadí. (podle možností realizace). Hlavním tématem projektu je prolínání osobních kořenů. (Narodila jsem se v České republice, maminka je češka a otec ghaňan.) Inspirace národními kroji česka (slovácka) a ghany (kmen fanti). Střídání českých a ghanských motivů. Každé okno jiná malba stuhy. Instalace barevných stuh předpokládá jednoduchými výrazovými prostředky přiblížení kolemjdoucím různé etniky a jejich propojení. Výrazná barevnost a ornamenty jednotlivých motivů se odlišují a zároveň svým akcentem i spojují. Název výstavy "white, black, coloured" má dvojí úroveň - pomoci význam rozklíčovat, ale zároveň obsah posunout do obecnějších rovin. Inspirací k projektu jsou mi zkušenosti s vytvářením krojů - v tomto případě ručně malovaných tzv. harasků. A také osobní dárky od rodiny žijící v africe - barevné stuhy "kente cloth" doplňující národní kroj. Úvaz v oknech navazuje na vázání jednotlivých vrstev sukní a pásků na kroji, úvaz jednoduchých čtvercových látek do složitých obleků a turbanů. Barevné vzory jsou buď čistě slovácké nebo ghanské nebo se navzájem spojují.

Installation of stretch fitting of coloured hand painted ribbons in the windows. Or a photo simulation print using a black background. (in accordance with situation). Main theme of proposal is merging of my personal roots. (I was born in Czech Republic - mother is Czech and father is Ghanian.) Ribbons are inspired by national costumes of Czech Republic (Slovacko) and Ghanian - (Fanti tribe). Changing of czech and ghanian patterns. Every window has different painted ribbons. Installation introduces to the audience the different ethnicities and their connection. The strong colours and ornaments of all the motifs differ and merge as well. The name "white, black, coloured" has two levels - help to decipher but also shift the theme to more general levels. Inspiration for the proposal is my experience with creating of national costumes - hand painted cloth "harasky". Also personal gifts from my family living in africa - coloured ribbons "kente cloth" - a part of traditional ghanian costume. Binding in the windows follows the binding of skirts and belts of national costume, binding of simple square cloths to complicated dresses and turbans. Colored patterns are either clearly czech or ghanian or mix together.

ARTIST STATEMENT
Hlavním tématem projektu je prolínání osobních kořenů. (Narodila jsem se v České republice, maminka je češka a otec ghaňan.) Přiblížení nejednoznačné identifikovatelnosti ke které národnosti vlastně patřím, kam se mám zařadit. Přetržení jednoduchých závěrů kam mě okolí řadí. ( v česku v africe, v africe k evropě). Stuhy jsou pro mě symbolem obou kultur a jejich podobnost a nenásilné prolínání je základem toho co chci vyjádřit. Zároveň bych formálně ráda navázala na svoji předešlou malířskou práci a taktéž svoje konceptuálněji zaměřené projekty.

The main theme of my proposal is the merging of my personal roots. (I was born in Czech Republic - mother is czech and father is ghanian.) Approximation of ambiguous identifiability to which nationality I belong? Where I should be placed? Break of simple conclusions of audience. Ribbons are symbol of both cultures and their similarity. Nonviolent merging of patterns creates a base of my expression. Formally I follow my previous paintings and conceptual work.